Hloubětínská 700

Zápis ŠR

Zápis školské rady z října 2019

Zápis z jednání školské rady z 10. 10. 2019

 

Přítomni členové

Za zřizovatele: P. Boturová

Za rodiče: R. Novotný

Za učitele: M. Hronová, N. Kontšeková

 

Za vedení školy: J. Horníček (jako host)

Omluveni: V. Tomášek (za zřizovatele) O. Rusnáková (za rodiče)

 

 

Program:

1. Představení nového člena za učitele N. Kontšekové.

2. Schválení výroční zprávy (pro:4, proti: 0, zdrželi se: 0).

3. Pan Novotný požádal učitele, aby byl zápis ze ŠR zveřejněn na homepage webových stránek.

4. Zástupci rodičů navrhují, aby kvůli vysoké spotřebě plastových obalů učitelé nevyžadovali balení sešitů. Také doporučili, aby děti – pokud tomu nic nebrání – mohli pokračovat v poloprázdných sešitech z předešlého školního roku.

5. Debata na téma „nespokojenost rodičů se školní jídelnou“, resp. s množstvím a kvalitou jídla a přístupu kuchařek k dětem

Odpovědi vedení školy na téma školní jídelna: 

  1. Velikost porce je daná normou – např. 80g masa v syrovém stavu na žáka 2. st.

Je možné přidávat přílohu u oběda č. 1.

         b) Paní kuchařky chodí na školení širokého spektra. Zařazují rovněž „moderní potraviny“ – kuskus, bulgur, quinoa.

         c) Děti, které si zapomenou čip, si mají v kanceláři jídelny vyzvednout lístek jako potvrzení o zaplacení obědů, případně paní kuchařky mají děti bez čipu odeslat do kanceláře jídelny. Paní kuchařky byly poučené, jak řešit konkrétní situace s žáky. Prostředí školní jídelny by měla výrazně změnit k lepšímu rekonstrukce plánovaná na léto 2021.

d) Pan ředitel uvedl, že není pravda, že by nějak markantně stoupl počet žáků, kteří nenavštěvují jídelnu.

Počet vydaných obědů: (podle pozdějšího doplnění od vedoucí školní jídelny)

Školní rok 2016/2017   - 69 874 vydaných obědů

Školní rok 2017/2018   - 71 831 vydaných obědů

Školní rok 2018/2019   - 71 505 vydaných obědů

 

e) Ke složení jídelního lístku ředitel konstatoval, že jej omezuje spotřební koš, který se musí dodržovat.

 

6. Rodiče uvedli, že žáci na 2. stupni nosí v aktovkách i kolem 12 kg pomůcek v podobě desítek učebnic a sešitů a navrhli, zda by bylo možné nějak omezit počet učebnic a sešitů, s tím, že vzhledem k množství úkolů a zkoušení není – především na 2. stupni - příliš praktické nechávat si pomůcky ve škole

Žákům bylo doporučeno nechávat si pomůcky v šatní skříňce, pro budoucí šk. rok se nad tímto pedagogický sbor zamyslí.

7. Rodiče ještě před jednáním školské rady představili řediteli vizi moderní výuky na škole, která by se soustředila na větší zapojení interaktivnějších forem, na názornost výuky, zapojení reálných příkladů, projektové výuky a samostatného hledání postupů, na výuku předmětů v souvislostech apod. Naopak by omezila frontální výuku, memorování apod.

Zástupci školy uvedli, že mnohé z uvedených metod jsou součástí výuky již dnes. Pan ředitel seznámil všechny přítomné s tím, že se bude provádět revize školního vzdělávacího programu.

8. Rodiče navrhli, aby se více přistoupilo k individualizaci výuky, resp. k vícerychlostní výuce, přičemž jsou si vědomi, že tato forma přináší zvýšené nároky na učitele. Rodiče také navrhli soustředit se na to nejprve při výuce jazyků, které jsou vhodné na rozřazení do skupin.

Pedagogové vysvětlili důvody, proč toto není vhodné. Následovala debata s nejednotným závěrem.

9. Zástupci rodičů sdělili, že někteří rodiče nejsou spokojení s informovaností o dění ve škole, která je kvůli zvýšeným nárokům na bezpečnost méně přístupná, a navrhují například, aby se během třídních schůzek představovalo víc učitelů, aby byly na webu školy fotky učitelů, víc fotek z akcí školy na webu atd.

Ředitel uvedl, že všichni učitelé jsou během třídních schůzek rodičům k dispozici k osobním setkáním, která však rodiče nevyhledávají. Dále zástupci učitelů uvedli, že publikace fotek na webu do značné míry naráží na to, že musí splňovat složitá pravidla související s nařízením GDPR, které navíc komplikuje nesouhlas některých rodičů s uveřejněním fotek dětí na webu školy.

Ředitel také uvedl, že do budoucna plánuje inovovat webové stránky, pokud mají rodiče návrhy na jejich zlepšení, ať je předloží.

 

10. Rodiče se zajímají, jak bude dále probíhat projekt BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Pan ředitel rodiče seznámil s nynějším konáním a pro více informací je odkázal na městskou část. Zástupce rodičů bude kvůli zjištění dalších informací kontaktovat organizaci, která projekt zajišťuje.

 

Dodatečné vyjádření organizace Pražské matky:

„Výsledky dopravního průzkumu budou sloužit, spolu se zpracovanými výsledky mapování a dotazníkového šetření, jako podklad pro vypracování dopravní studie, která bude navrhovat zlepšení bezpečnosti v okolí školy. Studie by měla být projednána a odevzdána Městské části Prahy 14 k realizaci do konce tohoto roku. Před jejím dopracováním se minimálně jednou sejde pracovní skupina, kam budou sezváni zástupci školy (pedagogové, rodiče, děti), MČ, Magistrátu, policie, TSK, IPR, dopravní projektant. V rámci této schůzky projektant představí návrhy řešení jednotlivých problematických míst a bude se o nich diskutovat.“ 

11. Pan ředitel informuje, že je plánovaná další část rekonstrukce, ale nepotvrzuje informaci, že školní rok bude ukončen předčasně.

12. Nově mohou žáci o polední pauze trávit čas i ve cvičné kuchyňce.

13. Pan ředitel prosí rodiče, kteří nejsou s čímkoliv spokojeni a chtějí tuto situaci řešit, aby uváděli konkrétní připomínky.

14. Zástupci rodičů doporučují rodičům, aby se s konkrétními připomínkami obraceli na učitele, případně v následném kroku na vedení školy. Ve všech případech se můžou také obracet na své zástupce ve školní radě, kteří na jednání školní rady informují o „trendových“ připomínkách rodičů, a to anonymně. 

Zapsala M. Hronová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví