Hloubětínská 700

Zápis z jednání ŠR ze dne 28. 5. 2015

zápis

Přítomni členové :

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, pí.  M. Vydrová

Za rodiče: pí. V. Matulová, p. P. Vykysalý

Za učitele: pí. G. Markvartová

Nepřítomni: pí. L. Mikolášková

 

Program  jednání:

 

1. Schválení jednacího řádu školské rady

2. Informace o řešení dvou stížností rodičů žáků I. st. ZŠ na obědy ve ŠJ

3. Různé

 

Na druhém jednání ŠR jsme se sešli dne 28 .5. 2015 v 17 hod.

 

  1. Po seznámení členů s jednacím řádem ŠR byl nový jednací řád odsouhlasen všemi přítomnými. Souhlasilo 5 členů ŠR. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

  

  1. Informace o řešení 2 stížností rodičů žáků I.st, ZŠ na obědy ve ŠJ.

S oběma rodiči byly tyto stížnosti řešeny telefonicky.

  1. Různé:

a)Pí. G Markvartová předala členům ŠR od vedení školy zprávu z inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 

      b) M. Vydrová se zkontaktuje s pí. G. Vítkovou, která by měla zájem o založení občanského sdružení a navázání spolupráce s rodiči ve prospěch školy. 

Další jednání  ŠR proběhne na podzim v novém školním roce 2015/16 a bude svoláno předsedou ŠR.

Zapsala:

Mgr. M. Vydrová – předseda ŠR 

V Praze dne 28. 5. 2015

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví