Hloubětínská 700

Zápis z jednání ŠR ze dne 28. 5. 2015

zápis

Přítomni členové :

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, pí.  M. Vydrová

Za rodiče: pí. V. Matulová, p. P. Vykysalý

Za učitele: pí. G. Markvartová

Nepřítomni: pí. L. Mikolášková

 

Program  jednání:

 

1. Schválení jednacího řádu školské rady

2. Informace o řešení dvou stížností rodičů žáků I. st. ZŠ na obědy ve ŠJ

3. Různé

 

Na druhém jednání ŠR jsme se sešli dne 28 .5. 2015 v 17 hod.

 

  1. Po seznámení členů s jednacím řádem ŠR byl nový jednací řád odsouhlasen všemi přítomnými. Souhlasilo 5 členů ŠR. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

  

  1. Informace o řešení 2 stížností rodičů žáků I.st, ZŠ na obědy ve ŠJ.

S oběma rodiči byly tyto stížnosti řešeny telefonicky.

  1. Různé:

a)Pí. G Markvartová předala členům ŠR od vedení školy zprávu z inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 

      b) M. Vydrová se zkontaktuje s pí. G. Vítkovou, která by měla zájem o založení občanského sdružení a navázání spolupráce s rodiči ve prospěch školy. 

Další jednání  ŠR proběhne na podzim v novém školním roce 2015/16 a bude svoláno předsedou ŠR.

Zapsala:

Mgr. M. Vydrová – předseda ŠR 

V Praze dne 28. 5. 2015

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví