Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady ze dne 20.10 2016

Na prvním jednání ve školním roce 2016/2017 jsme se sešli v 17.00 hod.

Přítomni členové :

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, pí.  M. Vydrová

Za rodiče: p. P. Vykysalý

Za učitele: p. J. Skoumal

Host :  p. ředitelka Eva Hradská

Omluveni: .p. L. Mikolášková – pedagog, V. Matulová- rodič

 

Na prvním jednání ve školním roce 2016/2017 jsme se sešli v 17.00 hod.

Program :

 

1.Vzhledem k tomu, že kolegyně G. Markvartová odešla na mateřskou dovolenou, za pedagogy ze ZŠ byl zvolen nový zástupce  – p. uč. J. Skoumal – předseda ŠR seznámil nového kolegu s jednotlivými členy 

 

2. Všichni přítomní byli seznámeni s „Výroční zprávou o činnosti školy šk.r. 2015/16“ – zaslána všem členům k prostudování

- p. řed. E. Hradská byla hostem naší ŠR a odpovídala na dotazy jednotlivých členů.   

 „Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2015/2016" byla schválena, všichni souhlasili,     

 nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

 

3. Různé

– další setkání ŠR jsme naplánovali na březen/2017, jinak dle potřeby.

 

Zapsala:

Mgr. M. Vydrová – předseda ŠR 

V Praze dne 13.11.2016

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví