Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady ze dne 20.10 2016

Na prvním jednání ve školním roce 2016/2017 jsme se sešli v 17.00 hod.

Přítomni členové :

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, pí.  M. Vydrová

Za rodiče: p. P. Vykysalý

Za učitele: p. J. Skoumal

Host :  p. ředitelka Eva Hradská

Omluveni: .p. L. Mikolášková – pedagog, V. Matulová- rodič

 

Na prvním jednání ve školním roce 2016/2017 jsme se sešli v 17.00 hod.

Program :

 

1.Vzhledem k tomu, že kolegyně G. Markvartová odešla na mateřskou dovolenou, za pedagogy ze ZŠ byl zvolen nový zástupce  – p. uč. J. Skoumal – předseda ŠR seznámil nového kolegu s jednotlivými členy 

 

2. Všichni přítomní byli seznámeni s „Výroční zprávou o činnosti školy šk.r. 2015/16“ – zaslána všem členům k prostudování

- p. řed. E. Hradská byla hostem naší ŠR a odpovídala na dotazy jednotlivých členů.   

 „Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2015/2016" byla schválena, všichni souhlasili,     

 nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

 

3. Různé

– další setkání ŠR jsme naplánovali na březen/2017, jinak dle potřeby.

 

Zapsala:

Mgr. M. Vydrová – předseda ŠR 

V Praze dne 13.11.2016

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví