Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady ze dne 13.10 2015

Školská rada

Přítomni členové :

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, pí.  M. Vydrová

Za rodiče: pí. V. Matulová,

Za učitele: pí. L. Mikolášková

Host :  p. ředitelka Eva Hradská

Nepřítomni: pí. G. Markvartová

Omluveni: .p. P. Vykysalý

 

Na prvním jednání ve školním roce 2015/2016 jsme se sešli v 16.30 hod.

Program :

 

1.Seznámení s mapou ZŠ Hloubětínská -p. ř. E. Hradská

P. ř. E. Hradská nás seznámila s mapou školy a její analýzou.

Výsledky mapy školy budou prezentovány na nástěnce ve vestibulu ZŠ, popř. jsou k dispozici  

u řed. školy p. Mgr. Evy Hradské.

 

2. Schválení "Výroční zprávy o činnosti školy" – školní rok 2014/2015

Všichni přítomní souhlasili s „Výroční zprávou“, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl           proti.

 

3. Různé

a) Vzhledem k tomu, že p. uč. G. Markvartová odešla na mateřskou dovolenou, zastoupí ji p. uč. J. Skoumal   

      b) Z řad rodičů bude s námi spolupracovat p. J. Mrákotová

 

Zapsala:

Mgr. M. Vydrová – předseda ŠR 

V Praze dne 2.11.2015

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví