Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady ze dne 13.10 2015

Školská rada

Přítomni členové :

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, pí.  M. Vydrová

Za rodiče: pí. V. Matulová,

Za učitele: pí. L. Mikolášková

Host :  p. ředitelka Eva Hradská

Nepřítomni: pí. G. Markvartová

Omluveni: .p. P. Vykysalý

 

Na prvním jednání ve školním roce 2015/2016 jsme se sešli v 16.30 hod.

Program :

 

1.Seznámení s mapou ZŠ Hloubětínská -p. ř. E. Hradská

P. ř. E. Hradská nás seznámila s mapou školy a její analýzou.

Výsledky mapy školy budou prezentovány na nástěnce ve vestibulu ZŠ, popř. jsou k dispozici  

u řed. školy p. Mgr. Evy Hradské.

 

2. Schválení "Výroční zprávy o činnosti školy" – školní rok 2014/2015

Všichni přítomní souhlasili s „Výroční zprávou“, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl           proti.

 

3. Různé

a) Vzhledem k tomu, že p. uč. G. Markvartová odešla na mateřskou dovolenou, zastoupí ji p. uč. J. Skoumal   

      b) Z řad rodičů bude s námi spolupracovat p. J. Mrákotová

 

Zapsala:

Mgr. M. Vydrová – předseda ŠR 

V Praze dne 2.11.2015

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví