Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady dne 7. 5. 2012

Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. Žáková,pí. Krátká

Za rodiče: p. Vykysalý. p. Husák

Za učitele: pí. Lefflerová

Nepřítomni: pí. Braunová

Za vedení školy: pí. Hradská

Program:

1) vyjádření vedení školy k bodu z minulého jednání ŠR. „Byl vznesen dotaz p.Husáka k návrhu rozpočtu. Co vyčísluje položka č.518 v nákladech-tzv.Ostatní služby“ Paní ředitelka předložila aktualizovanou verzi rozpočtu na rok 2012 a podala kompletní vysvětlení k položce „Ostatní služby“.
Dále byla ŠR informována o nové směrnici pro rozpočtování od MČ.
Z následné diskuze pak vyplynula varianta založit při ZŠ občanské sdružení, které by mohlo napomáhat škole i žákům. Občanské sdružení má nejenom určitý potenciál k pomoci, ale jde o samostatný právní subjekt s nutností registrace u Ministerstva vnitra ČR a nutností vést účetnictví. K jeho založení je tedy zapotřebí aktivní podpora ze strany rodičů.
Ke zjištění zájmu nejenom o založení občanského sdružení, ale i ke zjištění ochoty rodičů se aktivně zapojit do práce tohoto sdružení bude vytvořen informační leták pro rodiče žáků. _ Návrh textu zajistí p. Vykysalý.

2) projednání dokumentace zaslané MČ ŠR (e-mailem předána členům ŠR dne 13.4.2012) Dokumentace byla ŠR akceptována. Stávající Jednací řád Školské Rady bude doplněn formou novely. _ Na základě srovnání staré a nové verze tohoto dokumentu od p. Husáka připraví p. Vykysalý návrh novely.

3) Začlenění nového procesu „6-leté období pro ředitele školy“ vzniklého v novele zákona Školský odbor MČ vyzve po vypršení 6-letého funkčního období ŠR k vyjádření. K tomuto dojde v roce 2013. _ ŠR nastaví proces na základě těchto informací.

4) Ostatní.

Vedení školy bylo pochváleno za organizaci Velikonočního jarmarku. S paní ředitelkou byl domluven postup na Zpracování Koncepčních záměrů školy. Podkladem tohoto materiálu bude SWOT analýza. ŠR dostane tento dokument k připomínkám před jeho schválením.

Datum další schůze školské rady bude začátkem příštího školního roku.

Vyhotovil: Petr Vykysalý

V Praze 10. 5. 2012

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví