Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady dne 21.6. 2018

Další schůzka se uskuteční v září

Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, Mgr. M. Vydrová

Za rodiče: pí. O. Rusnakova, p. R. Novotný

Za učitele: M. Hronová, Mgr. J. Kunc

Za vedení školy: Mgr. E. Hradská – host

 

Program:

1) Zhodnocení školního roku 2017/2018

2) Zápis dětí do 1. tříd – školní rok 2018/2019

3) Sportovní den – průběh a hodnocení

4) Různé 

 

ad 1) Pí. ředitelka E. Hradská informovala členy Školské rady o Mapě školy – silné a slabé stránky. Hodnocení bylo projednáno se zaměstnanci školy a bylo na velmi dobré úrovni. 

 

ad2) Do nového školního roku bylo přijato zatím 56 dětí, jsou volná 2 místa na odvolání. K zápisu přišlo hodně zájemců, 30 dětí nebylo možné přijmout z kapacitních důvodů. Odklad školní docházky dostalo 8 dětí. Většina dětí byla ze spádové oblasti, ale větší počet i mimo ní.

 

ad3) Sportovní den se uskutečnil  dne 16.6. 2018. Zúčastnil se větší počet dětí se svými rodiči a všichni byli velmi spokojeni. O průběhu nás informovala organizátorka sportovního dne paní učitelka  Martina Hronová. 

 

ad 4) Různé – dotazy :

  • jak to vypadá s čipovým systémem v družině. Paní ředitelka vysvětlila, že je to zatím na zkoušku, většina rodičů je spokojena, někteří však nesouhlasí s tímto systémem vyzvedávání dětí z družiny.
  • rodiče měli dotaz, zda by bylo možné zveřejnit průměr známek v systému Bakalář. Vyučující souhlasí, ale rodiče by si měli uvědomit, že to není jediný způsob pro určení výsledné známky žáka. Podmínky pro klasifikaci jsou uvedeny v klasifikačním řádu, který je zveřejněn na webových stránkách školy.
  • Jak často se aktualizuje Školní vzdělávací program (ŠVP) ?

ŠVP  aktualizuje dle požadavků pedagogů, ale i  v případě, že dojde ke změnám Rámcově vzdělávacího plánu (RVP). Celkem se aktualizoval 3x.

Pí ředitelka dala návrh na svolání mítinku s rodiči, kde by o tomto Vzdělávacím programu promluvila  a vysvětlila případné připomínky. Vyřešily by se nejasnosti z řad rodičů.

  • Bylo navrženo rozšířit výuku informatiky o nové věci.

      Pí ředitelka nám vysvětlila, že počet hodin je daný MŠMT a změny je možné udělat jedině   legislativní cestou.  

  • Od rodičů byla nabídnuta možnost využití Beach  volejbalového hřiště v rámci TV.

 

Další setkání členů ŠR bude svoláno koncem září  2018 nebo dle potřeby předsedou ŠR.

 

Zapsala : J. Krátká

 

V Praze 21.6. 2018

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví