Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady dne 2. 2. 2012

Školská rada

Přítomni členové:

Za zřizovatele:

Za rodiče: p. Vykysalý. P. Husák

Za učitele: pí. Braunová

Nepřítomni: pí. Lefflerová, pí. Žáková a pí. Krátká

Program:

1. Byly prodiskutovány změny Školského zákona 541 Sb., např. funkční 6-leté období ředitelů škol

2. Pan Vykysalý kompletuje dokumentaci ŠR, předáno k nahlédnutí p. Husákovi

3. Členové plánovali a koordinovali další činnost a termíny příštích setkání ŠR

4. Byl vznesen dotaz p.Husáka k návrhu rozpočtu. Co vyčísluje položka č.518 v nákladech-tzv.Ostatní služby

5. Konzultovala se otázka, jak zlepšit komunikaci ŠR s rodiči žáků, event. vyučujícími, žáky. Byl podán návrh využívat např. třídní schůzky, či vypracovat dotazník,který by zmapoval situaci

Datum další schůze školské rady bude 17.5.2012 .

Vyhotovil: Ivana Braunová

V Praze 29. 2. 2012

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví