Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady dne 1.3. 2018

Noví členové, volba předsedy


Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. J. Krátká, Mgr. M. Vydrová
Za rodiče: . O. Rusnakova, p. R. Novotný

Za učitele: Mgr. M. Hronová, Mgr. J. Kunc

Za vedení školy: Mgr. E. Hradská

 

Program:

 1. Zahájení činnosti nově zvolené ŠR
 1. Volba předsedy ŠR a schválení jednacího řádu Školské rady

  3. Hlasování pro školní řád a pravidla hodnocení žáků

 1. Informace paní ředitelky o následujících akcích školy
 1. Různé

 

 

 1. Paní ředitelka uvítala a představila jednotlivé členy ŠR.

      ŠR byla svolána do stanovené lhůty po předání jmen nově zvolených zástupců ŠR za zřizovatele.

 1. Za předsedu ŠR byla navržena a schválena hlasováním Mgr. M. Vydrová. Pro zvolení hlasovalo 6 členů ŠR.

Jednací řád ŠR byl představen minulým předsedou ŠR a byl vysloven souhlas k zaslání  všem členům ŠR zajistí M. Vydrová.

 

 1. ŠR hlasováním schválila Pravidla hodnocení žáků, pro schválení hlasovalo 6 členů ŠR, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

ŠR hlasováním schválila Školní řád, pro schválení hlasovalo 6 členů ŠR, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

 

 1. Paní ředitelka E. Hradská nás informovala o následujících akcích v II. pololetí šk. roku   2017/2018 – Den Země, Den otevřených dveří, Zápis do 1. tříd, Sportovní den.

      Podrobnější informace o jednotlivých akcích najdete na stránkách ZŠ Hloubětín.

 

 1. Různé :

 

 1. Zástupci rodičů navrhli, aby se rodiče žáků zapojili do školních aktivit formou pořádání drobných exkurzí jednotlivých tříd do běžného pracovního prostředí. Děti tím získají reálnější představu o různých profesích, což jim může pomoct při výběru jejich budoucího směřování. Vhodnou formou předání této informace rodičům by mohly být třídní schůzky.

 

 1. Zástupci rodičů upozornili na to, že v některých případech dochází k vysoké frekvenci testování znalostí žáků na známky, až s průměrem více než jedné písemné práce nebo zkoušení na pracovní den. Každodenní stres nemusí přispívat k lepším znalostem a výsledkům, přičemž motivace ke vzdělávání může vycházet z mnohem pozitivnějších forem. Podle možností učitelů je pak vhodné více zařadit i „měkké“ hodnocení.

 

 1. Z důvodu vyřazení větší části knih z domácnosti, uvažujeme o bezplatném půjčování knih např. sociálně slabším rodinám, nebo vybudování bezplatného prostoru "půjč, vrať, vyměň. Vyřazené knihy jsou i pro dospělé.


Další setkání členů ŠR bude svoláno začátkem června 2018 nebo dle potřeby předsedou ŠR.

Vyhotovil: Mgr. M. Vydrová

 

V Praze 24. 3. 201

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví