Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady dne 11. 9. 2014

Školská rada


Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. Krátká
Za rodiče: p. Vykysalý

Za učitele: pí. Braunová, pí Mikolášková

Nepřítomni: pí. Žáková, pí. Vítková


Program:

  1. informace o jednání s ředitelkou školy nad harmonogramem činnosti ŠR
  1. příprava a zajištění voleb nové ŠR
  1. Ostatní

Na schůzce byla představena nová členka ŠR pí. Lenka Mikolášková, která nahradila za učitele pí. Lefflerovou.

Členové ŠR byli informováni o schůzce mezi předsedou ŠR a ředitelkou školy k vyjasnění jednotlivých bodů práce ŠR. Dle výsledků jednání byl upraven dokument „Harmonogram činnosti ŠR“.

Na výzvu k zaslání kandidátek pro volbu do ŠR, která se má konat 12.11.2014 (termín je navázán na termín konání třídních schůzek) se do současného dne nikdo nepřihlásil. Termín pro přihlášení je stanoven na 10.10.2014

Při vyhlášení výzvy k přihlášení kandidátů nedošlo k oslovení rodičů prvních tříd z důvodu konání třídních schůzek v jiném termínu. K dodatečnému oslovení se přihlásila pí. Mikolášková.

Na výzvu ke spolupráci se přihlásila pí. Mrákotová a pí. Vernerová. Oba zástupci rodičů budou zapojeni do práce ŠR a budou pozváni na příští jednání ŠR.

Datum další schůze školské rady bude 16.10.2014

Vyhotovil: Petr Vykysalý

V Praze 30. 9. 2014

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví