Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady

ze dne 26. 2. 2015

Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. Vydrová

Za rodiče: pí. Matulová, p. Vykysalý

Za učitele: pí. Markvartová, pí Mikolášková

Za vedení školy: pí. Hradská

Nepřítomni: pí. Krátká


Program:

1)    Zahájení činnosti nově zvolené ŠR

2)    Volba předsedy ŠR a schválení jednacího řádu Školské rady

3)    Hlasování pro upravený školní řád a pravidla hodnocení žáků

4)    Předání rozpracované činnosti minulé ŠR

 

1) ŠR uvítala a představila ředitelka školy pí. Hradská.

ŠR byla svolána do stanovené lhůty po předání jmen nově zvolených zástupců ŠR za zřizovatele.

2) Za předsedu ŠR byla navržena a schválena hlasováním pí. Vydrová. Pro zvolení hlasovalo 5 členů ŠR.

Jednací řád ŠR byl představen minulým předsedou ŠR a byl vysloven souhlas k zaslání všem členům ŠR _zajistí p. Vykysalý

3) Ředitelka školy pí. Hradská informovala členy ŠR o kontrole ČŠI na škole. Na základě této kontroly došlo k úpravě dokumentů Pravidla hodnocení žáků a Školní řád. U obou dokumentů šlo o formální úpravy, které byly ředitelkou představeny a oba dokumenty byly předány ke schválení ŠR.

ŠR hlasováním schválila Pravidla hodnocení žáků, pro schválení hlasovalo 5 členů ŠR, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

ŠR hlasováním schválila Školní řád, pro schválení hlasovalo 5 členů ŠR, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

4) Minulá ŠR spolupracovala s pí. Mrákotovou, která byla zvaná na jednání ŠR jako spolupracující rodič. Nově zvolená ŠR bude i nadále spolupracovat s pí. Mrákotovou.

Paní Mrákotová začala ve spolupráci s pí. Vítkovou připravovat text výzvy pro masivnější zapojení rodičů pro práci pro školu s výhledem na vznik občanského sdružení přátel školy. Občanské sdružení na rozdíl od ŠR má mnohem větší možnosti aktivit podporující školu. ŠR v tomto ohledu je příliš svázána svou činností definovanou ve školském zákoně.

Tato aktivita bude podrobně probrána na příštím jednání ŠR spolu s pí. Mrákotovou a pí. Vítkovou.

Dne 13.2. obdržel p. Vykysalý, stížnost na velikost porcí ve školní jídelně. Tato stížnost byla prvotně řešena s vedením školy. Dále bylo doporučeno obrátit se ŠR s žádostí na vytvoření stravovací komise. Pan Vykysalý zašle členům e-mailovou komunikaci stížnosti. Zástupci ŠR za učitele a pí. Vydrová za zřizovatele zjistí podmínky pro vznik stravovací komise.

Datum další schůze ŠR bude svolána dle potřeby předsedou ŠR.


Vyhotovil: Petr Vykysalý

V Praze 3. 3. 2015

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví