Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady

ze dne 26. 2. 2015

Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. Vydrová

Za rodiče: pí. Matulová, p. Vykysalý

Za učitele: pí. Markvartová, pí Mikolášková

Za vedení školy: pí. Hradská

Nepřítomni: pí. Krátká


Program:

1)    Zahájení činnosti nově zvolené ŠR

2)    Volba předsedy ŠR a schválení jednacího řádu Školské rady

3)    Hlasování pro upravený školní řád a pravidla hodnocení žáků

4)    Předání rozpracované činnosti minulé ŠR

 

1) ŠR uvítala a představila ředitelka školy pí. Hradská.

ŠR byla svolána do stanovené lhůty po předání jmen nově zvolených zástupců ŠR za zřizovatele.

2) Za předsedu ŠR byla navržena a schválena hlasováním pí. Vydrová. Pro zvolení hlasovalo 5 členů ŠR.

Jednací řád ŠR byl představen minulým předsedou ŠR a byl vysloven souhlas k zaslání všem členům ŠR _zajistí p. Vykysalý

3) Ředitelka školy pí. Hradská informovala členy ŠR o kontrole ČŠI na škole. Na základě této kontroly došlo k úpravě dokumentů Pravidla hodnocení žáků a Školní řád. U obou dokumentů šlo o formální úpravy, které byly ředitelkou představeny a oba dokumenty byly předány ke schválení ŠR.

ŠR hlasováním schválila Pravidla hodnocení žáků, pro schválení hlasovalo 5 členů ŠR, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

ŠR hlasováním schválila Školní řád, pro schválení hlasovalo 5 členů ŠR, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

4) Minulá ŠR spolupracovala s pí. Mrákotovou, která byla zvaná na jednání ŠR jako spolupracující rodič. Nově zvolená ŠR bude i nadále spolupracovat s pí. Mrákotovou.

Paní Mrákotová začala ve spolupráci s pí. Vítkovou připravovat text výzvy pro masivnější zapojení rodičů pro práci pro školu s výhledem na vznik občanského sdružení přátel školy. Občanské sdružení na rozdíl od ŠR má mnohem větší možnosti aktivit podporující školu. ŠR v tomto ohledu je příliš svázána svou činností definovanou ve školském zákoně.

Tato aktivita bude podrobně probrána na příštím jednání ŠR spolu s pí. Mrákotovou a pí. Vítkovou.

Dne 13.2. obdržel p. Vykysalý, stížnost na velikost porcí ve školní jídelně. Tato stížnost byla prvotně řešena s vedením školy. Dále bylo doporučeno obrátit se ŠR s žádostí na vytvoření stravovací komise. Pan Vykysalý zašle členům e-mailovou komunikaci stížnosti. Zástupci ŠR za učitele a pí. Vydrová za zřizovatele zjistí podmínky pro vznik stravovací komise.

Datum další schůze ŠR bude svolána dle potřeby předsedou ŠR.


Vyhotovil: Petr Vykysalý

V Praze 3. 3. 2015

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví