Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady

dne 14.12. 2011

Přítomni členové:

Za vedení školy: pí. Hradská
Za zřizovatele: pí. Žáková, pí. Krátká
Za rodiče: p. Vykysalý, p. Husák
Za učitele:pí. Braunová, pí. Lefflerová

Program:

1. Paní ředitelka přivítala nové členy Školské rady.
2. Noví členové byli seznámeni s prací Školské rady a budou jim e-mailem zaslány základní informace.
3. Za předsedu Školské rady byl jednohlasně zvolen p. Vykysalý.
4. Členové Školské rady projednali a schválili Jednací řád Školské rady.

Datum další schůze Školské rady bude začátkem roku 2012.

Vyhotovil: Petr Vykysalý

V Praze 14.12. 2011

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví