Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady dne 13. 10. 2010

Přítomni členové:

Za zřizovatele: pí. Vladimíra Petzoldová
Za rodiče: p.Dvořák
Za učitele: pí. řed. Mgr. Hradská, Hodošová, Mgr. Jindrová
Nepřítomni: p. Žák – omluven
Hosté z řad rodičů: p. Vykysalý 6. A, pí. Vítková 4.B, pí. Čapková 1.B, p. Liška 2.B

Program:

1) Výroční zpráva školy za rok 2009/2010 byla schválena bez připomínek.
2) Členové rady se seznámili s rodiči, kteří mají zájem o práci ve školské radě.
3) Byla projednána doplňující volby předsedy školské rady.
4) Byl zvolen přípravný výbor – pí. Hodošová, Jindrová a p. Dvořák.
5) Volby připraví výbor do 15. 10. 2010.
6) Vlastní volby se uskuteční 3. 11. při třídních schůzkách rodičů školy.
7) Přítomní členové i rodiče byli seznámeni s § 185 odst. 10 zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

- činnost školské rady čl. 4
- členství ve školské radě čl. 5
- volební řád čl. 1, 2, 3
- část A, B

8) Další jednání školské rady bude 3. 11. 2010 v 18,00 hod. v místnosti č. 103.

V Praze dne 15. 10. 2010

Vyhotovila: Mgr. Vlasta Jindrová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví