Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady 19. 6. 2019

Zápis z jednání Školské rady 19. 6. 2019

Přítomni členové

Za zřizovatele: P. Boturová, V. Tomášek

Za rodiče: O. Rusnáková, R. Novotný

Za učitele: M. Hronová,

Za vedení školy: E. Hradská

Omluven: J. Kunc (za učitele)

 

Program:

1. představení nových členů Vojtěcha Tomáška a Pavly Boturové, které po posledních komunálních volbách jmenoval jako zřizovatel školy ÚMČ Praha 14 

2. oznámení o zahájení rekonstrukce školy

3. paní ředitelka oznámila, že jejím nástupcem se stane dosavadní zástupce Jaromír Horníček a jeho zástupkyní Martina Havelková; představení budoucího ředitele

4. zástupci rodičů doporučili, aby se požadavky na sešity a další pomůcky objevily na webu školy nebo v elektronické žákovské ještě před začátkem školního roku, aby bylo možné pořídit vše najednou

5. zástupci rodičů upozornili na přetrvávající problémy ve školní jídelně, kdy řada rodičů poukazuje na to, že se některé paní kuchařky chovají k dětem s despektem a zbytečně se na ně utrhují; diskuze; navržena možná řešení – dořeší se na dalším jednání rady

6. volba nového předsedy školské rady, zvolen Radek Novotný (pro: 4 hlasy, zdržel se: 1)

7. další jednání školské rady se bude konat na začátku školního roku 2019/2020, ideálně po zvolení nového člena rady za učitele místo J. Kunce, který ze školy odchází 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví