Hloubětínská 700

Zápis z jednání Školské rady

Zápis z jednání Školské rady dne 18. 5. 2011

Přítomni členové:

Za zřizovatele:
Za rodiče: p. Vykysalý. P.Dvořák
Za učitele: pí. Hodošová
Nepřítomni: p. Žák, pí. Petzoldová, pí. Jindrová

Program:

1. MÚ nestanovil náhradu za bývalého zastupitele p. Žáka. Na základě této skutečnosti bvla 19.5. 2011 podána písemná žádost na odvolání p. Žáka a zvolení nového člena za zřizovatele. Zajistí p. Vykysalý a ofocenou žádost poslal na společnou adresu ŠR.
2. úprava školního webu pro potřebu ŠR je odložena na začátek příštího školního roku, kdy se bude měnit celý školní web.
3. zajištění nástěnky ve vestibulu pro školskou radu zajistí místo pí. Jindrové pí. Hodošová. Materiály k vystavení pošle p. Vykysalý.
4. sestavení harmonogramu práce školské rady formou „manuálu“ vypracuje a představí p. Vykysalý na příští schůzi školské rady.
5. Informaci o práci ŠR za tento školní rok vypracuje p. Dvořák

Datum další schůze školské rady bude začátkem příštího školního roku před třídní schůzkou.

Vyhotovil: Petr Vykysalý

V Praze 26. 5. 2011

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví