Hloubětínská 700

Výzva školské rady

Školská rada je dána § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a jde o orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Činnosti školské rady jsou dané stejným zákonem a celkový seznam těchto úkolů včetně pravidel upřesňující tyto úkoly jsou uveřejněny samostatně na webu školy v části Školská rada v dokumentu „Harmonogram činnosti školské rady“.

Funkční období stávající školské rady končí koncem tohoto roku. Žádáme proto zákonné zástupce nezletilých žáků o zvážení spolupráce se školou a přihlášení se do voleb příští školské rady nejpozději do 10.10.2014.

Dále žádáme rodiče, kteří se nechtějí přímo zapojit do práce školské rady, ale zároveň chtějí být v kontaktu s děním kolem školy, aby se také přihlásili, nejlépe za každou třídu alespoň jeden ze zástupců nezletilých žáků.

Přihlásit se můžete nejlépe formou e-mailu na skolska.rada@zshloubetin.cz. Případně prostřednictvím třídních učitelů (u této formy prosím o přiložení kontaktu na Vás).

Jakékoliv dotazy ke ŠR je možné zasílat rovněž na výše uvedenou e-mailovou adresu, případně na petr.vykysaly@gmail.com .

Předem děkuji, za ŠR _ Petr Vykysalý

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví