Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - listopad

V listopadu se uskutečnila jedna celodružinová soutěž.

Turnaj v dominu vyhrál Miloš Šrámek z 1.B. Soutěž v hádankách se neuskutečnila, neboť o ni děti neprojevily zájem.

V týdnu od 13. do 16.listopadu proběhl v ŠD barevný týden, děti se oblékaly do podzimních barev.

V pondělí 19. listopadu děti jely do svíčkárny v Šestajovicích na čokoládové tvoření.

V úterý 27. listopadu byly děti v divadle Gong.

    

 

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

listopad šd
listopad šd

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví