Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - duben

V měsíci dubnu se měly uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

 Do čárkovné se žádné z dětí nezapojilo a do soutěže čarodějnic přinesla výrobek Nela Dolejšová z 1.B.

Ve čtvrtek 26.4. jely děti na Rajskou zahradu, kde probíhal Den Země.

Večer na zahradě základní školy skládali zkoušky učňové čarodějnického řemesla, po náročných zkouškách se občerstvili opečeným špekáčkem.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví