Hloubětínská 700

Úhrada stravného

Placení obědů v naší školní jídelně probíhá těmito způsoby:

A) hotovostně  - 3 poslední dny před koncem měsíce vždy na následující měsíc;
dítě dostane stvrzenku o zaplacení
Hotovostní způsob platby je prováděn již výjimečně, většinou při zahájení  nového školního roku.                      
V dalších měsících je nutné přejít na níže uvedený bezhotovostní způsob úhrady stravného.     

B) bezhotovostně inkasem ze sporožirového účtu v ČS
Ve spořitelně je třeba zadat souhlas s inkasem ve prospěch účtu č. 101 224 361/0800
variabilní symbol -  evidenční číslo strávníka sdělí vedoucí ŠJ

C) bezhotovostně inkasem z běžného účtu u kterékoliv banky
V bance je třeba zadat souhlas s inkasem  ve prospěch účtu ŠJ 35 - 2000936369/0800

V  kanceláři ŠJ je nutné sdělit číslo Vašeho běžného účtu /předat útržek z přihlášky k placení obědů inkasem/a bude Vám přidělen variabilní symbol, pod kterým se bude tato platba vždy uskutečňovat /evidenční číslo strávníka/. Souhlas s inkasem zadávejte na dobu neurčitou.

Uvedený způsob platby je nejvýhodnější, odhlášené obědy se odečítají následující měsíc a stav na podúčtu je vyrovnaný.

-  Je možno stanovit limit cca 700,- Kč, žádná platba by jej neměla překročit.
-  Inkaso bude provedeno k 20. každého měsíce, vždy předem na další měsíc.
-  Platba následujícího měsíce bude snížena o odhlášené obědy.

D) bezhotovostně převodem z běžného účtu pravidelně každý měsíc nebo zadáním trvalého příkazu ke každému 20. dni v měsíci na měsíc následující.

Uvedený způsob je méně výhodný vzhledem k různému počtu dnů v každém měsíci, prázdninám a odhlašování obědů, kdy se peníze na podúčtu zbytečně hromadí.


Ukončení stravování: při bezhotovostním placení je nutné stravování ukončit tím, že písemně nebo telefonicky oznámíte datum, ke kterému rušíte stavování dítěte ve ŠJ a domluvíte se s vedoucí ŠJ na způsobu vyúčtování. Netýká se dětí, které budou odcházet z devátých tříd, ty budou vyúčtovány automaticky.
Po dobu letních prázdnin na měsíce červenec a srpen, kdy je jídelna uzavřena, inkaso neprobíhá, není proto nutné jej rušit nebo pozastavovat. V měsíci srpnu bude provedeno inkaso na měsíc září.

POZOR!
OBĚDY, KTERÉ NEBUDOU VČAS ZAPLACENY, NEBUDOU DÍTĚTI VYDÁNY!

S dotazy a připomínkami se prosím obracejte na vedoucí ŠJ Jitku Synkovou
tel. 281 867 473.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví