Hloubětínská 700

Úhrada stravného

Placení obědů v naší školní jídelně probíhá těmito způsoby:

A) hotovostně  - 3 poslední dny před koncem měsíce vždy na následující měsíc;
dítě dostane stvrzenku o zaplacení
Hotovostní způsob platby je prováděn již výjimečně, většinou při zahájení  nového školního roku.                      
V dalších měsících je nutné přejít na níže uvedený bezhotovostní způsob úhrady stravného.     

B) bezhotovostně inkasem ze sporožirového účtu v ČS
Ve spořitelně je třeba zadat souhlas s inkasem ve prospěch účtu č. 101 224 361/0800
variabilní symbol -  evidenční číslo strávníka sdělí vedoucí ŠJ

C) bezhotovostně inkasem z běžného účtu u kterékoliv banky
V bance je třeba zadat souhlas s inkasem  ve prospěch účtu ŠJ 35 - 2000936369/0800

V  kanceláři ŠJ je nutné sdělit číslo Vašeho běžného účtu /předat útržek z přihlášky k placení obědů inkasem/a bude Vám přidělen variabilní symbol, pod kterým se bude tato platba vždy uskutečňovat /evidenční číslo strávníka/. Souhlas s inkasem zadávejte na dobu neurčitou.

Uvedený způsob platby je nejvýhodnější, odhlášené obědy se odečítají následující měsíc a stav na podúčtu je vyrovnaný.

-  Je možno stanovit limit cca 700,- Kč, žádná platba by jej neměla překročit.
-  Inkaso bude provedeno k 20. každého měsíce, vždy předem na další měsíc.
-  Platba následujícího měsíce bude snížena o odhlášené obědy.

D) bezhotovostně převodem z běžného účtu pravidelně každý měsíc nebo zadáním trvalého příkazu ke každému 20. dni v měsíci na měsíc následující.

Uvedený způsob je méně výhodný vzhledem k různému počtu dnů v každém měsíci, prázdninám a odhlašování obědů, kdy se peníze na podúčtu zbytečně hromadí.


Ukončení stravování: při bezhotovostním placení je nutné stravování ukončit tím, že písemně nebo telefonicky oznámíte datum, ke kterému rušíte stavování dítěte ve ŠJ a domluvíte se s vedoucí ŠJ na způsobu vyúčtování. Netýká se dětí, které budou odcházet z devátých tříd, ty budou vyúčtovány automaticky.
Po dobu letních prázdnin na měsíce červenec a srpen, kdy je jídelna uzavřena, inkaso neprobíhá, není proto nutné jej rušit nebo pozastavovat. V měsíci srpnu bude provedeno inkaso na měsíc září.

POZOR!
OBĚDY, KTERÉ NEBUDOU VČAS ZAPLACENY, NEBUDOU DÍTĚTI VYDÁNY!

S dotazy a připomínkami se prosím obracejte na vedoucí ŠJ Jitku Synkovou
tel. 281 867 473.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví