Hloubětínská 700

Směrnice ke školnímu stravování

Vnitřní směrnice č. 31/2004-2005 ke školnímu a závodnímu stravování

A. Školní stravování žáků školy
a) je prováděno v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona a prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb., platnou od 7. 3. 2005

b) je zajišťováno pro všechny žáky školy

c) je hrazeno ze tří zdrojů
- žáci hradí náklady na potraviny
- mzdy jsou hrazeny ze státních prostředků prostřednictvím odboru školství MHMP.
- věcnou režii hradí zřizovatel MČ Praha 14

d) žáci mají nárok na dotace (tj. mzdovou a věcnou režii) pouze po dobu pobytu ve škole (§ 119 a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona), a dále první den neplánované nepřítomnosti - § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. V dalších dnech nemají žáci na dotované obědy stravovací nárok.

e) termín placení obědů (náklady na potraviny):
- vždy do posledního dne předchozího měsíce
- při nástupu žáka po nemoci v den nástupu do školy nejpozději do 8,00 hodin

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví