Hloubětínská 700

Směrnice ke školnímu stravování

Vnitřní směrnice č. 31/2004-2005 ke školnímu a závodnímu stravování

A. Školní stravování žáků školy
a) je prováděno v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona a prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb., platnou od 7. 3. 2005

b) je zajišťováno pro všechny žáky školy

c) je hrazeno ze tří zdrojů
- žáci hradí náklady na potraviny
- mzdy jsou hrazeny ze státních prostředků prostřednictvím odboru školství MHMP.
- věcnou režii hradí zřizovatel MČ Praha 14

d) žáci mají nárok na dotace (tj. mzdovou a věcnou režii) pouze po dobu pobytu ve škole (§ 119 a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona), a dále první den neplánované nepřítomnosti - § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. V dalších dnech nemají žáci na dotované obědy stravovací nárok.

e) termín placení obědů (náklady na potraviny):
- vždy do posledního dne předchozího měsíce
- při nástupu žáka po nemoci v den nástupu do školy nejpozději do 8,00 hodin

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví