Hloubětínská 700

Sdělení pro rodiče se sporožirovým účtem u ČS

Změna v platbě obědů formou inkasa ze sporožirového účtu u ČS

Vážení rodiče,

v České spořitelně dochází ke změnám v oblasti sběrných účtů. Tyto se ruší a v platnosti zůstávají pouze běžné účty. Jelikož se tato situace dotýká inkasních plateb realizovaných z Vašeho sporožirového účtu u ČS, je nutno provést v této souvislosti změnu a dát souhlas s inkasní platbou ve prospěch účtu školní jídelny: 35-2000936369/0800, variabilní symbol se nemění.

Po provedení změny v bance prosím o nahlášení do kanceláře školní jídelny, aby mohla být provedena úprava na kartě strávníka a inkasa již probíhala na uvedený běžný účet ŠJ. Příslušný tiskopis k vyplnění obdržíte v kanceláři ŠJ, lze vytisknout a použít níže uvedenou přihlášku k inkasní úhradě, případně zašlete údaje mailem na adresu jidelna@zshloubetin.cz. Je nutné uvést jméno a příjmení strávníka, třídu a číslo účtu včetně kódu banky, z jakého bude inkasní platba probíhat.

Změnu je nutné provést co nejdříve, inkasní platby ve prospěch původního sběrného účtu budou ještě nějakou dobu probíhat, poté bude účet koncem roku zrušen, takže by obědy nebyly uhrazeny.

Příslušný mail byl rozeslán všem, kteří mají uvedenou adresu na webových stránkách strava.cz.

Děkuji

Jitka Synková, vedoucí ŠJ

------------------------------------------

                          PŘIHLÁŠKA K ÚHRADĚ OBĚDŮ INKASEM

 

Jméno a příjmení strávníka................................................................... třída ..................

Platba bude provedena z účtu číslo/kód banky ...............................................................

Variabilní symbol.............................

 

Telefon domů/mobilní..........................................................

Podpis rodičů /zákonnného zástupce/ ............................................................................

V Praze dne .....................................................

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví