Hloubětínská 700

Rodiče prvňáčků - první školní den

Vážení rodiče,

škola je povinna řídit se "Manuálem" vydaným MŠMT, který upravuje provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhedem ke covid 19. 

 

"Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd. O konkrétním znění mimořádných opatření MZd bude vedení škol informováno prostřednictvím datových schránek. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd."

 
Z tohoto důvodu sledujte naše webové stránky. K 31. 8. 2020 na nich zveřejníme, zda a za jakých podmínek budou moci rodiče dětí vstoupit do budovy školy. 
 
vedení školy 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví