Hloubětínská 700

Projektový den ve školní družině

První pomoc a zdravý životní styl

Ve čtvrtek 30. ledna se ve školní družině uskutečnil druhý Projektový den ŠD, který byl zaměřen na poskytování první pomoci a zdravý životní styl.

V první polovině se děti z druhých až čtvrtých tříd rozdělily podle věku do dvou skupin,
které pracovaly pod vedením mediků z ČČK.

Mladší skupina dětí se učila na plyšácích základy ošetření úrazů, resuscitace a přivolání ZS.

Druhá skupina dětí procvičovala to samé, ale na figuríně a spolužácích.

Ve druhé polovině byly pro děti připraveny prezentace na interaktivní tabuli na téma: První pomoc z přírody, Ovoce a zelenina, Zdravý a nezdravý životní styl, Hygiena a prevence úrazů.

Projektový den ŠD se vydařil.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

 

Více fotek ve fotogalerii

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví