Hloubětínská 700

Preventivní opatření k respiračním onemocněním

28. 2. 2020

     Vážení rodiče,

            vzhledem k nastalé situaci s možnou epidemií koronaviru  je důležitá zvýšená opatrnost při hygieně žáků a  zaměstnanců školy. Všem žákům budou připomenuty základní hygienická pravidla bránicí k šíření infekce (jako např. u epidemie chřipky).

            Pokud jste během jarních prázdnin navštívili se svými dětmi regiony, které byly koronavirem přímo postiženy (Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto – k 26.2.), žádáme vás, abyste o této skutečnosti neprodleně informovali vedení školy (včetně podrobných informací o aktuálním zdravotním stavu vašich dětí). Pouze tento zodpovědný přístup nám umožní správně vyhodnocovat případná rizika a přijímat vhodná operativní opatření týkající se chodu školy.

Po návratu z rizikových oblastí sledujte dle doporučení hygienické stanice svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. (Mgr. Romana Vanclová, tel: + 420 281 000 452, e-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz).

 

Doporučí-li Vám lékař karanténu, informujte o této skutečnosti třídní učitele nebo vedení školy. Absence žáků bude omluvena.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

                                                                                 

    vedení školy

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví