Hloubětínská 700

Oznámení o doplňovací volbě do Školské rady

Školská rada při Základní škole Hloubětínská 700, Praha 14 Hloubětín uveřejňuje kandidátku a plánovaný postup při doplňkové volbě člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. Volba probíhá dle §167 a §168 zákona č. 561 / 2204 Sb., a Volebního řádu pro volby členů školské rady.

a) přípravný výbor bude pracovat ve složení:
 Marta Hodošová (zástupce školy)
 Mgr. Vlasta Jindrová (zástupce školy)
 Jan Dvořák (zástupce rodičů)

b) termín voleb je stanoven na termín 3.11.2010, který je shodný s konáním třídních schůzek.

c) způsob volby: v průběhu třídních schůzek budou zákonným zástupcům žáků rozdány hlasovací lísky se jmény přihlášených kandidátů. Na hlasovacím lístku se zakřížkuje hlasovací políčko pouze jednoho kandidáta a takto vyplněný hlasovací lístek se vhodí do hlasovací urny umístěné ve vestibulu školy. Volba do Školní rady je anonymní.

d) členové přípravného výboru provedou vyhodnocení kandidátek a výsledek volby bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.

f) podmínkou pro platnou volbu je hlasování nejméně jedné pětiny zákonných zástupců žáků

g) na základě výzvy vyhlášené v rámci třídních schůzek dne 2.9.2010 se do dnešního dne přihlásili tři kandidáti:

 Gabriela Vítková
 Michaela Čapková
 Bc. Petr Vykysalý

Oznámení a kandidátky jednotlivých uchazečů budou předány zákonným zástupcům žáků v písemné formě prostřednictvím žáků a zároveň budou vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu školy.

Veškeré připomínky a dotazy je možné zasílat na pí. Martu Hodošovou, e-mail:
marta.hodosova@zshloubetin.cz

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví