Hloubětínská 700

Oznámení o doplňovací volbě do Školské rady

Školská rada při Základní škole Hloubětínská 700, Praha 14 Hloubětín uveřejňuje kandidátku a plánovaný postup při doplňkové volbě člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. Volba probíhá dle §167 a §168 zákona č. 561 / 2204 Sb., a Volebního řádu pro volby členů školské rady.

a) přípravný výbor bude pracovat ve složení:
 Marta Hodošová (zástupce školy)
 Mgr. Vlasta Jindrová (zástupce školy)
 Jan Dvořák (zástupce rodičů)

b) termín voleb je stanoven na termín 3.11.2010, který je shodný s konáním třídních schůzek.

c) způsob volby: v průběhu třídních schůzek budou zákonným zástupcům žáků rozdány hlasovací lísky se jmény přihlášených kandidátů. Na hlasovacím lístku se zakřížkuje hlasovací políčko pouze jednoho kandidáta a takto vyplněný hlasovací lístek se vhodí do hlasovací urny umístěné ve vestibulu školy. Volba do Školní rady je anonymní.

d) členové přípravného výboru provedou vyhodnocení kandidátek a výsledek volby bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.

f) podmínkou pro platnou volbu je hlasování nejméně jedné pětiny zákonných zástupců žáků

g) na základě výzvy vyhlášené v rámci třídních schůzek dne 2.9.2010 se do dnešního dne přihlásili tři kandidáti:

 Gabriela Vítková
 Michaela Čapková
 Bc. Petr Vykysalý

Oznámení a kandidátky jednotlivých uchazečů budou předány zákonným zástupcům žáků v písemné formě prostřednictvím žáků a zároveň budou vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu školy.

Veškeré připomínky a dotazy je možné zasílat na pí. Martu Hodošovou, e-mail:
marta.hodosova@zshloubetin.cz

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví