Hloubětínská 700

Ohlášení o volbách členů do školské rady při ZŠ Hloubětínská 700

Volby se uskuteční dne 12. 11. 2014 po skončení třídních schůzek. Hlasovací urna bude umístěna ve vestibulu školy.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se chtějí podílet na rozvoji školy v rámci činností školské rady, aby se přihlásili přípravnému výboru nejpozději do 16.10.2014.

 • Přihlásit se je možné formou e-mailu na adresu skolska.rada@zshloubetin.cz, petr.vykysaly@pre.cz, anebo prostřednictvím třídních učitelů. 
 •  Do přihlášky, prosím, uveďte kontakt a stručné představení, které bude možné zveřejnit na webu školy a nástěnce školské rady ve vestibulu školy. 
 •  Informace o činnosti školské rady je možné zjistit na webu školy, případně na nástěnce školské rady ve vestibulu školy

Za ŠR předem děkuji

________________________________________________

Školská rada vykonává své působnosti ve smyslu § 167 a §168 zákona 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 •  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 •  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 •  schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 •  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 •  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 •  projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 •  projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 •  podává podněty a oznámení řediteli školy, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada:

 •  funkční období členů školské rady je tři roky 
 •  členství ve školské radě je čestné, bezplatné
 •  složení školské rady je tvořeno na třetinovém principu : třetinu tvoří rodiče, třetinu tvoří    pedagogové školy a třetinu jmenuje zřizovatel školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví