Hloubětínská 700

Odhlašování a platby obědů

Pokyny k platbě a odhlašování obědů ve školní jídelně.

Odhlašování obědů:

- Odhlásit oběd lze pouze den předem do 14 hod. První den nepřítomnosti lze stravu odebrat s sebou do přinesené nádoby.

- Po dobu měsíce září bude v boxu zaveden zkušební provoz, kdy bude (za stávajících podmínek stravování) možné provádět pouze odhlašování obědů; od měsíce října bude provoz rozšířen i o objednávání – výběr.

Platby obědů

- Platby obědů je nutné provádět vždy předem bezhotovostním způsobem dle příslušných pokynů.

- Ve výjimečných případech a při zahájení školního roku lze platit v hotovosti 3 dny před ukončením měsíce v kanceláři ŠJ.

- Přihlášku k placení obědů bezhotovostním způsobem obdržíte v kanceláři ŠJ, kde Vám bude přidělen i variabilní symbol – evidenční číslo strávníka.Vyplněnou podepsanou přihlášku předáte zpět do kanceláře. V příslušné bance je nutné nahlásit souhlas s inkasem a uvést variabilní symbol k identifikaci platby.

- Platby z účtu probíhají k 20. dni měsíce, odhlášené obědy jsou odečteny v platbě na následující měsíc.

V Praze 18.8.2010

Jitka Synková, vedoucí ŠJ

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví