Hloubětínská 700

NÁVRAT ŽÁKŮ I. STUPNĚ

Vážení rodiče,1) V pondělí 25.5. by mělo dojít k dobrovolnému návratu dětí 1. stupně do školy formou školních skupin po max. 15 dětech.

Seznamte se, prosím, zejména s vymezením rizikových skupin pro dobrovolný návrat do školy a zvažte Vaši aktuální situaci.

Máte-li zájem o dobrovolný návrat Vašeho dítěte do školy,

·         a) Vyplňte a podepište čestné prohlášení (ke stažení v příloze tohoto příspěvku nebo www.msmt.cz, popř. od 6.5. vytištěné na vrátnici školy),  odevzdejte ho při nástupu dítěte do školy, bez odevzdání vyplněného a podepsaného prohlášení není možný vstup do školy

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v čestném prohlášení, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

·         b) Přihlaste se vyplněním ankety v Bakalářích do 18.5. Později už to nebude možné.

 

Pokud bychom z personálních důvodů nebyli schopni pokrýt 100% přihlášek a došlo by k převisu zájemců, budeme vybírat děti podle uvedených kritérií:

  1. Děti členů integrovaného záchranného systému a zdravotnického personálu nemocnic
  2. Děti samoživitelek / samoživitelů.
  3. Věk dítěte – mladší dítě má přednost.

Splňujete-li kritéria 1 nebo 2, uveďte to prosím v komentáři – otázka č. 4.

 

2) Jak jsme Vás informovali již v únoru, od pátku 19.6. bude probíhat druhá etapa rekonstrukce budovy.

 

 Počítáme v pracovních dnech v termínu 22.-30.6. s náhradním dopoledním programem (8:00-12:00) pod vedením vychovatelek školní družiny či jiných pedagogů. Tento program je z kapacitních důvodů určen zájemcům z 1.-4. ročníků. Vyjednali jsme pro něj náhradní prostory v H55 a v Centru Kardašovská. Kapacita je omezená. Budou-li nadále platit striktní pravidla MŠMT, musíme je naplnit i v tomto režimu…

 

V případě převisu zájemců budeme postupovat podle již výše uvedených kritérií:

 

  1. Děti členů integrovaného záchranného systému a zdravotnického personálu nemocnic
  2. Děti samoživitelek / samoživitelů.
  3. Věk dítěte – mladší dítě má přednost.

 

Zařazení dítěte do konkrétní skupiny je plně v kompetenci ředitele školy.

 

Klidné dny

J. Horníček

 

V přílohách tohoto příspěvku najdete:

- čestné prohlášení

- ochrana zdraví a provoz ZŠ vydané MŠMT

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví