Hloubětínská 700

NÁVRAT ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

Vážení rodiče,

     v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 

     Zdůrazňujeme, že příprava na přijímací zkoušky probíhala již v uplynulých týdnech v rámci předmětů matematika a český jazyk distanční formou. Takto bude probíhat i nadále. Počet online hodin matematiky bude navýšen.

 

     Osobní konzultace a příprava bude probíhat ve škole ve skupinách žáků jedné třídy, max. počet 15 (jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi). Program je plně v kompetenci ředitele školy a může být upravován. Přesný rozvrh jednotlivých skupin (konkrétní dny) bude upřesněn do 9.5.2020 včetně dalších provozních detailů.

 

    Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11.5.2020.

 

Chcete-li, aby se Vaše dítě zúčastnilo této přípravy, je nutné:

·      1) Vyplnit a podepsat čestné prohlášení (ke stažení v příloze tohoto textu  nebo na  www.msmt.cz,

            popř. od 6.5. vytištěné na vrátnici školy), bez odevzdání vyplněného a podepsaného prohlášení není možný vstup do školy.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v čestném prohlášení, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

·                             2) Přihlásit se mailem na info@zshloubetin.cz   do 7.5., později už to nebude možné.

 

 

 

Klidné dny

 

J. Horníček

 

V přílohách  tohoto příspěvku najdete:

- čestné prohlášení

- ochrana zdraví a provoz ZŠ vydané MŠMT

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví