Hloubětínská 700

Jednání školské rady

Zápis z jednání Školské rady ze dne 17.10 2017

Přítomni členové :

Za zřizovatele: pí  J. Krátká, pí  M. Vydrová

Za rodiče: p. P. Vykysalý  

Za učitele: p. J. Skoumal, pí  L. Mikolášková

Omluveni : pí V Matulová

 

Na prvním  jednání  ŠR ve školním roce 2017/2018 jsme se sešli dne 17.10.2017 v 17.00 hod.

Program :

1) Přivítání všech členů na jednání ŠR.

2) Všichni přítomní byli seznámeni s „Výroční zprávou o činnosti školy šk.r. 2016/17“ , zpráva byla zaslána všem členům k prostudování.

„Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2016/2017 byla schválena, všichni souhlasili,     

 nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

3) Kolegové  J. Skoumal a L. Mikolášková nás informovali o některých akcích, které proběhly v minulém školním roce 2016/2017.    

4)  Různé

Další jednání ŠR jsme naplánovali na březen 2018 (nový šk. rok 2018/2019),  jinak dle potřeby.

 

 

Zapsala:

Mgr. M. Vydrová – předseda ŠR 

V Praze dne 31.10. 2017

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví