Hloubětínská 700

Jednání školské rady

Zápis z jednání Školské rady ze dne 17.10 2017

Přítomni členové :

Za zřizovatele: pí  J. Krátká, pí  M. Vydrová

Za rodiče: p. P. Vykysalý  

Za učitele: p. J. Skoumal, pí  L. Mikolášková

Omluveni : pí V Matulová

 

Na prvním  jednání  ŠR ve školním roce 2017/2018 jsme se sešli dne 17.10.2017 v 17.00 hod.

Program :

1) Přivítání všech členů na jednání ŠR.

2) Všichni přítomní byli seznámeni s „Výroční zprávou o činnosti školy šk.r. 2016/17“ , zpráva byla zaslána všem členům k prostudování.

„Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2016/2017 byla schválena, všichni souhlasili,     

 nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

3) Kolegové  J. Skoumal a L. Mikolášková nás informovali o některých akcích, které proběhly v minulém školním roce 2016/2017.    

4)  Různé

Další jednání ŠR jsme naplánovali na březen 2018 (nový šk. rok 2018/2019),  jinak dle potřeby.

 

 

Zapsala:

Mgr. M. Vydrová – předseda ŠR 

V Praze dne 31.10. 2017

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví