Hloubětínská 700

Jednání školské rady

Zápis z jednání Školské rady dne 29. 5. 2014

Přítomni:

Za zřizovatele: -

Za rodiče: p. Vykysalý

Za učitele: pí. Lefflerová Nepřítomni: pí. Krátká, pí. Žáková, pí. Braunová

Host: pí. Vítková

Program:

1) projednání doplnění člena ŠR

K oslovení rodičů došlo 2x formou SMS, poprvé dne xx. xx. 2014 s termínem přihlášení do xx. xx. 2014 a podruhé dne xx. xx. 2014 s termínem přihlášení do xx. xx. 2014. Ani na jednu výzvu nepřišla žádná nabídka z řad rodičů. Z tohoto důvodu byla cíleně oslovena pí. Vítková s žádostí o doplnění chybějícího člena ŠR.

Na dnešním jednání s žádostí pí. Vítková souhlasila.

2) úprava a doplnění chybějících zápisů ŠR

Bude provedena kontrola zveřejněných zápisů z jednání Školské rady a chybějící zápisy budou doplněny. Zajistí p. Vykysalý

3) stanovení cílů práce ŠR

Předseda ŠR zajistí schůzku s ředitelkou školy k projednání pravidel pro předávání podkladů pro práci ŠR. ŠR zorganizuje představení práce ŠR rodičům v rámci konání třídních schůzek na začátku příštího školního roku, jejíž součástí bude žádost o přihlášení nových zájemců do voleb členů ŠR.

4) Ostatní

ŠR byl předložen při jednání dokument „Školní zásady bezpečného užívání ICT a internetu“ k seznámení během jednání ŠR. Pro prostudování dokumentu bude zapotřebí více času. Předseda ŠR si tento dokument vyžádá u vedení školy.

ŠR byla informována o odchodu pí. Lefflerové po skončení tohoto školního roku ze zaměstnání. Předseda ŠR projedná s vedením školy další postup při zastoupení člena ŠR.

Datum další schůze Školské rady bude v prvním týdnu nového školního roku, přesný termín bude upřesněn.

Vyhotovil: Petr Vykysalý V Praze 29. 5. 2014

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví