Hloubětínská 700

Jednání školské rady

Zápis z jednání Školské rady dne 23. 1. 2014

 

 

Přítomni:

Za zřizovatele: -

Za rodiče: p. Vykysalý

Za učitele: pí. Lefflerová, pí. Braunová

Nepřítomni: pí. Krátká, pí. Žáková

Program:

  1. Odstoupení p. Husáka ze ŠR.

Dne 13.12.2013 podal člen ŠR zvolený za zástupce rodičů odstoupení z funkce. Odstoupení splňuje veškeré potřebné náležitosti.

 

  1. Organizace a vypsáním doplňovacích voleb.

 

Konec řádného mandátu ŠR je 14.12.2014. Na oslovení rodičů není tradiční formou (oznámení na třídních schůzkách) dostatek času. K oslovení dojde formou zaslání informační „školní“ SMS. Organizační zajištění a realizaci SMS oslovení zajistí pí.Braunová a pí. Lefflerová.

 

Datum další schůze Školské rady nebyla domluvena

Vyhotovil: Petr Vykysalý V Praze 23. 1. 2

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví