Hloubětínská 700

Jednání školské rady

Zápis z jednání Školské rady dne 12. 12. 2013

Přítomni:

Za zřizovatele:

pí. Krátká, pí. Žáková

Za rodiče:

p. Vykysalý. p. Husák

Za učitele:

pí. Lefflerová, pí. Braunová

Program:

Předmět jednání:

1) projednání podkladů k činnosti ŠR určené k samostatnému jednání s vedením školy - v rámci jednání došlo k diskuzi nad podstatou jednotlivých definic daných zákonem pro práci školské rady

2) Projednání a konkrétní nastavení oslovení rodičů formou ankety ŠR - při projednávání návrhu ankety k oslovení rodičů, došlo ke vzájemnému nesouhlasu. Diskuze i záměr využít tuto aktivní formu oslovení rodičů byl ukončen bez vzájemné dohody. Datum další schůze Školské rady nebyla stanovena

Vyhotovil: Petr Vykysalý V Praze 14. 12. 2013

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví