Hloubětínská 700

Jednání školské rady

Zápis z jednání Školské rady dne 31. 10. 2013

Přítomni: Z

a zřizovatele: pí. Krátká

Za rodiče: p. Vykysalý. p. Husák

Za učitele: pí. Lefflerová, pí. Braunová

Nepřítomni: pí. Žáková

Za vedení školy: pí. Hradská

Program:

1) informace k návrhu sestavení rozpočtu školy

Návrh rozpočtu na rok 2014 byl odprezentován ředitelkou školy. Rozpočet je vyrovnaný. Na otázky členů ŠR bylo odpovězeno a k návrhu nejsou připomínky.

2) informace k tvorbě koncepce školy ŠR byla předána Koncepce rozvoje školy pro rok 2013-2019. Dokument byl ŠR přijat s výhradou, že ŠR nebyla přizvána k tvorbě tohoto dokumentu.

V následující diskuzi byly zmíněny i ostatní materiály, na kterých se má ŠR podílet (vyjadřovat, projednávat) a které nebyly ŠR předloženy v době realizace.

Na základě těchto nedostatků bylo dohodnuto jednání mezi ředitelkou školy a ŠR k upřesnění pravidel. Pan Husák jako zástupce ŠR upraví a aktualizuje dokument ze dne 4. 4 .2011, ve kterém se domluvila spolupráce pro jednotlivé body činnosti ŠR. Na základě takto upraveného dokumentu bude p. Vykysalým domluven termín pracovní schůzky s ředitelkou školy.

3) sestavení harmonogramu práce ŠR Předseda ŠR p. Vykysalý upozornil na nutnost dořešit délku svého funkčního období vzhledem k odchodu svého syna na SŠ po skončení tohoto školního roku.

Dále byla projednána myšlenka zapojení rodičů do práce ŠR formou získání názorů na chod školy, které by měly sloužit jako podklad pro práci ŠR. ŠR by zajistila anonymitu přispěvatelů za účelem získání pravdivých informací. Pro získání co největšího zapojení rodičů by jednotliví přispěvatelé byli slosováni a výherce by získal zajímavou cenu např. ve formě předplatného zajímavého časopisu.

Do příštího jednání ŠR je nutné dořešit formu oslovení rodičů, strukturu a formu ankety, způsob zabezpečení informací, celkové zpracování a vyhodnocení, právní a daňové dopady takové akce.

Datum další schůze Školské rady bude 12. 12. 2013

Vyhotovil: Petr Vykysalý V Praze 8. 11. 2013

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví