Hloubětínská 700

Jarní projektové dny

17. a 18. 3. 2020 budou na naší škole probíhat projektové dny na téma Člověk a jeho činy.

Projektové dny 17. a 18. 3. 2020

17. a 18. 3. 2020 budou na naší škole probíhat projektové dny na téma

Člověk a jeho činy.

Pedagogové školy nabídnou žákům 1. i 2. stupně nejrůznější zajímavé náměty ke zpracování projektu. Třídy 1. stupně či koedukované skupiny 2. stupně na základě aktivit jako například návštěva muzea, účast na exkurzi, besedě, zpracovávání dokumentů, využití informačních zdrojů aj. vytvoří knihu věnovanou vybranému tématu.

Ty budou následně vystaveny při Dnu otevřených dveří 25. 3. 2020 ve vestibulu školy.

                                                                                            M. Kučerová, I. Braunová

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví