Hloubětínská 700

Harmonogram činnosti školské rady

Školská rada sestavuje na základě § 168 zákona č. 561/2004 Sb. plán své činnosti, kde stanoví termíny pro plnění jejích povinností dle Školského zákona a odpovědnost jednotlivých osob v souvislosti s předáváním podkladů k jednání školské rady.

Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

Četnost – výjimečně,

Spouštěč procesu – jednání provozní rady,

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy informuje předsedu ŠR o úpravě/doplnění ŠVP v době připomínkování. ŠR si na základě informací od ředitele školy má možnost vyžádat písemnou formu ŠVP k prostudování.

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

Četnost – jednou ročně (září),

Spouštěč procesu – zaslání výroční zprávy e-mailem na předsedu ŠR,

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy informuje ŠR e-mailem s přiloženým dokumentem ke schválení, ŠR vyhotoví zápis s jasnou formulací „dokument byl/nebyl schválen dne xxxx“ a předseda ŠR podepsané rozhodnutí předá řediteli školy.

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,

Četnost – dle potřeby,

Spouštěč procesu – pedagogická rada

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy informuje ŠR e-mailem s přiloženým dokumentem ke schválení, ŠR vyhotoví zápis s jasnou formulací „dokument byl/nebyl schválen dne xxxx“ a předseda ŠR podepsané rozhodnutí předá řediteli školy.

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

Četnost – dle potřeby,

Spouštěč procesu – jednání provozní rady,

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy informuje ŠR e-mailem s přiloženým dokumentem ke schválení, ŠR vyhotoví zápis s jasnou formulací „dokument byl/nebyl schválen dne xxxx“ a předseda ŠR podepsané rozhodnutí předá řediteli školy.

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

Četnost – funkční období ředitele školy (6 let)

Spouštěč procesu – nové funkční období ředitele

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy před dokončením koncepce předloží rozpracovaný materiál ŠR, aby bylo možné doplnit návrhy ŠR k připravované koncepci

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

Četnost – jednou ročně,

Spouštěč procesu – projednání návrhu s MČ,

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy

Forma: ředitel školy informuje předsedu ŠR o projednání návrhu rozpočtu s MČ. Předseda ŠR naplánuje jednání ŠR na které bude rozpočet představen

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

Četnost – dle potřeby České školní inspekce,

Spouštěč procesu – doručení inspekční zprávy vedení školy,

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy informuje předsedu ŠR o doručení inspekční zprávy, ŠR si na základě informací od ředitele školy má možnost vyžádat inspekční zprávu k projednání

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

Četnost – dle potřeby,

Spouštěč procesu – jednání ŠR, členové ŠR na základě úkolů přidělených ŠR

Odpovědnost za informování ředitele školy: - pověřený člen ŠR

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví