Hloubětínská 700

Harmonogram činnosti školské rady

Školská rada sestavuje na základě § 168 zákona č. 561/2004 Sb. plán své činnosti, kde stanoví termíny pro plnění jejích povinností dle Školského zákona a odpovědnost jednotlivých osob v souvislosti s předáváním podkladů k jednání školské rady.

Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

Četnost – výjimečně,

Spouštěč procesu – jednání provozní rady,

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy informuje předsedu ŠR o úpravě/doplnění ŠVP v době připomínkování. ŠR si na základě informací od ředitele školy má možnost vyžádat písemnou formu ŠVP k prostudování.

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

Četnost – jednou ročně (září),

Spouštěč procesu – zaslání výroční zprávy e-mailem na předsedu ŠR,

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy informuje ŠR e-mailem s přiloženým dokumentem ke schválení, ŠR vyhotoví zápis s jasnou formulací „dokument byl/nebyl schválen dne xxxx“ a předseda ŠR podepsané rozhodnutí předá řediteli školy.

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,

Četnost – dle potřeby,

Spouštěč procesu – pedagogická rada

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy informuje ŠR e-mailem s přiloženým dokumentem ke schválení, ŠR vyhotoví zápis s jasnou formulací „dokument byl/nebyl schválen dne xxxx“ a předseda ŠR podepsané rozhodnutí předá řediteli školy.

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

Četnost – dle potřeby,

Spouštěč procesu – jednání provozní rady,

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy informuje ŠR e-mailem s přiloženým dokumentem ke schválení, ŠR vyhotoví zápis s jasnou formulací „dokument byl/nebyl schválen dne xxxx“ a předseda ŠR podepsané rozhodnutí předá řediteli školy.

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

Četnost – funkční období ředitele školy (6 let)

Spouštěč procesu – nové funkční období ředitele

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy před dokončením koncepce předloží rozpracovaný materiál ŠR, aby bylo možné doplnit návrhy ŠR k připravované koncepci

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

Četnost – jednou ročně,

Spouštěč procesu – projednání návrhu s MČ,

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy

Forma: ředitel školy informuje předsedu ŠR o projednání návrhu rozpočtu s MČ. Předseda ŠR naplánuje jednání ŠR na které bude rozpočet představen

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

Četnost – dle potřeby České školní inspekce,

Spouštěč procesu – doručení inspekční zprávy vedení školy,

Odpovědnost za informování ŠR – ředitel školy,

Forma: ředitel školy informuje předsedu ŠR o doručení inspekční zprávy, ŠR si na základě informací od ředitele školy má možnost vyžádat inspekční zprávu k projednání

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

Četnost – dle potřeby,

Spouštěč procesu – jednání ŠR, členové ŠR na základě úkolů přidělených ŠR

Odpovědnost za informování ředitele školy: - pověřený člen ŠR

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví