Hloubětínská 700

Finanční gramotnost

Užitečná výuka pro žáky, jak hospodařit s penězi

Vzhledem k přibývající četnosti finančních problémů v naší společnosti a s tím související zadlužeností obyvatel ČR vyvstal požadavek výuky finanční gramotnosti na školách. Podnět k tomu vzešel nejen z ministerstva financí a ministerstva školství, ale i od bank samotných, které řeší stále víc případů neschopnosti splácet různé půjčky, úvěry a hypotéky řadovými občany. Naše škola na to zareagovala a již druhým rokem finanční gramotnost vyučuje, nejprve jako povinně volitelný předmět a v tomto školním roce byla finanční gramotnost zařazena do výuky jako součást povinného předmětu Praktické činnosti v 9. ročníku.

Od února 2011 jsme jako škola byli zařazeni do celostátního projektu Rozumíme penězům. Tento projekt zastřešuje společnost AISIS a GE Money Bank.
Projekt Rozumíme penězům pojímá problematiku finanční gramotnosti zejména z pohledu potřeb budoucích rodin našich žáků a snaží se je připravit na možné životní situace související s rozhodováním o vlastních financích.
Podle toho jsou také pojmenované jednotlivé lekce tohoto projektu, jako např. Rodinný rozpočet, Kupujeme auto nebo Plánujeme dovolenou.
Žáci si zde formou osobního prožitku v jimi založené fiktivní rodině vyzkouší, že například koupit auto nebo jet na dovolenou není jen vzít peníze ber kde ber a jít si splnit svůj sen, ale že je také třeba plánovat do budoucna, aby jedna nepromyšlená investice nepřivedla celou rodinu následně na několik let do finanční tísně.
Věříme, že tento projekt může dát žákům mnoho užitečného do jejich budoucího života a že až jednou budou stát před rozhodnutím jak naložit se svými penězi, vzpomenou si, že něco podobného už kdysi řešili nanečisto ve škole. Řešení nanečisto nebolí a nepřivede do rodiny exekutora…

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví