Hloubětínská 700

Dlouhodobý program primární prevence

Druhým školním rokem na naší škole probíhá pětiletý program primární prevence realizovaný o.s. PROSPE, který byl zahájen na základě zakázky Úřadu MČ Prahy 14. Program si klade za cíl snížit rizika vzniku sociálně patologických jevů u žáků základních škol. K těmto negativním jevům patří například závislosti na alkoholových i nealkoholových drogách, nezdravý životní styl, školní šikana či projevy rasismu a xenofobie.

Preventivní programy se uskutečňují dvakrát za rok ve třídách 4-8 ročníků. Délka jednoho setkání odpovídá čtyřem vyučovacím hodinám. Na začátku školního roku, v průběhu třídních schůzek, lektoři představili rodičům preventivní plán, který je každý rok obměňován. Témata a techniky využívané během jednotlivých setkání se mění tak, aby odpovídaly věku a zralosti dětí a aktuálním potřebám třídy. Práce s dětmi probíhá nejčastěji formou zážitkových her, po nichž následují diskuse. Děti se stávají rovnocennými partnery v rozhovoru, aktivně se do programu zapojují a významně jej ovlivňují.

Potřeby tříd lektoři pravidelně zjišťují jak při setkáních s dětmi, tak při komunikaci s jejich učiteli. Lektorská dvojice, tvořená studenty či absolventy vysokých škol, připravuje před každým setkáním plán, který v dostatečném časovém předstihu zasílá k nahlédnutí a ke konzultaci třídnímu učiteli. Rozhovorem lektorů s třídním učitelem je také celé setkání zakončeno, cílem je především zhodnotit stav třídy a případně navrhnout kroky, které by mohly třídní kolektiv obohatit a přispět tak ke zlepšení narušených či problematických vztahů.

K významným prvkům naplňujícím obsah a témata jednotlivých setkání patří otevřenost v komunikaci a schopnost domluvit se s druhými, respektování pravidel, tolerance k jinakosti druhého, zdravá schopnost sebeprosazení, soucit se slabšími, steně jako posilování osobní odpovědnosti za učiněná rozhodnutí. Aktivity zaměřené na zlepšení atmosféry v třídních kolektivech, na rozvoj spolupráce mezi dětmi, zvýšení zájmu jednoho žáka o druhého jsou velmi důležité a smysluplné, protože napomáhají proměňovat a čistit nemocné vztahy, které jsou často živnou půdou pro vznik patologických jevů.
Programy se zaměřují také na problematiku návykových látek, jejich cílem je předejít škodlivým následkům spojeným s jejich užíváním. Svým působením se snaží zvýšit informovanost dětí o drogách a nepříznivých osobnostních, zdravotních a sociálních důsledcích, které se pojí s jejich konzumací. Děti se učí ve skupině vrstevníků nacvičovat metody odmítání, vytvářet si protidrogové postoje a normy a směřovat ke zdravému způsobu života.

Jaké dovednosti dětem chybí? Asi nejvýraznějším nedostatkem bývá malá schopnost domluvit se s druhými ve dvojicích nebo při skupinové práci, dále pak přijmout kritiku a umět ji bez urážek poskytnout druhému. Nápadně často převládá kritický hodnotící přístup ke spolužákům a naopak chybí umění poskytnout pochvalu a spravedlivé ocenění.
Často také narážíme na malý respekt dětí k ostatním včetně dospělých, agresivní prosazování vlastních potřeb, neochotu přizpůsobit se v potřebné míře společným pravidlům a malou schopnost dětí čelit překážkám a zvládnout přiměřenou zátěž. Relativně četné je mezi dětmi také užívání alkoholu a cigaret a ve vyšších ročnících i marihuany.

Ve školním roce 2009/2010 na ZŠ Hloubětínská působí tito lektoři primární prevence: Vladimír Jarošík spolu s Kateřinou Achak (4.ročník) a Denisou Průšovou (6. a 8.ročník), Denisa Průšová dále spolu s Petrou Kozlíkovou (5.ročník, 7.A) a Petra Blažková s Amalií Pavlovskou (7.B).
Vedoucím projektu PROSPE je Mgr. Radek Markus, který poskytuje i poradenské a psychologické služby celým rodinám. V případě potřeby je možné jej kontaktovat na telefonním čísle 737 455 451.
Více o práci občanského sdružení Prospe i o jeho lektorech můžete najít na webu organizace www.prospe.cz

Vzhledem k tomu, že opravdu účinná prevence je možná pouze při spolupráci odborníků, školy a rodičů, zveme vás také na seminář pro rodiče s tématem „Jak ochránit své děti před drogami“, který se bude konat v první polovině roku 2010 - přesný termín vám včas upřesníme.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví