Hloubětínská 700

Dlouhodobý preventivní program

Od školního roku 2008/2009 bude v naší škole po dobu pěti let probíhat dlouhodobý preventivní program prevence sociálně patologických jevů, který pro nás připravuje a zajišťuje občanské sdružení PROSPE.

Program se cíleně zaměřuje na atmosféru a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemnou komunikaci, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikanu, kriminalitu, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualitu, stejně jako na posílení individuality a sebehodnocení účastníků.
Cílem působení je u dětí vytvořit a potvrdit vhodné postoje k různým formám problematického chování, přiměřenému prosazování vlastních potřeb, odpovídajícímu řešení problémů a případnému hledání pomoci.

Práce s dětmi probíhá nejčastěji formou zážitkových her s následnou diskusí, děti se tedy samy aktivně zapojují a program spoluvytvářejí. V každé ze tříd 4.-8. ročníků se takto během školního roku uskuteční dvě, obvykle čtyřhodinová preventivní setkání.

Rodičům žáků představí lektoři program osobně na třídních schůzkách. Otázkám rodičů, které souvisejí s problematikou drog a dalšími výchovnými problémy, bude věnovaný dvouhodinový seminář, vedený odborným lektorem PROSPE. Termín semináře bude upřesněn v průběhu školního roku.

Program vznikl z iniciativy Městské části Praha 14, která jej také finančně podporuje.

Markus Radek

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví