Hloubětínská 700

Dlouhodobý preventivní program

Od školního roku 2008/2009 bude v naší škole po dobu pěti let probíhat dlouhodobý preventivní program prevence sociálně patologických jevů, který pro nás připravuje a zajišťuje občanské sdružení PROSPE.

Program se cíleně zaměřuje na atmosféru a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemnou komunikaci, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikanu, kriminalitu, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualitu, stejně jako na posílení individuality a sebehodnocení účastníků.
Cílem působení je u dětí vytvořit a potvrdit vhodné postoje k různým formám problematického chování, přiměřenému prosazování vlastních potřeb, odpovídajícímu řešení problémů a případnému hledání pomoci.

Práce s dětmi probíhá nejčastěji formou zážitkových her s následnou diskusí, děti se tedy samy aktivně zapojují a program spoluvytvářejí. V každé ze tříd 4.-8. ročníků se takto během školního roku uskuteční dvě, obvykle čtyřhodinová preventivní setkání.

Rodičům žáků představí lektoři program osobně na třídních schůzkách. Otázkám rodičů, které souvisejí s problematikou drog a dalšími výchovnými problémy, bude věnovaný dvouhodinový seminář, vedený odborným lektorem PROSPE. Termín semináře bude upřesněn v průběhu školního roku.

Program vznikl z iniciativy Městské části Praha 14, která jej také finančně podporuje.

Markus Radek

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví