Hloubětínská 700

Dlouhodobý preventivní program

Od školního roku 2008/2009 bude v naší škole po dobu pěti let probíhat dlouhodobý preventivní program prevence sociálně patologických jevů, který pro nás připravuje a zajišťuje občanské sdružení PROSPE.

Program se cíleně zaměřuje na atmosféru a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemnou komunikaci, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikanu, kriminalitu, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualitu, stejně jako na posílení individuality a sebehodnocení účastníků.
Cílem působení je u dětí vytvořit a potvrdit vhodné postoje k různým formám problematického chování, přiměřenému prosazování vlastních potřeb, odpovídajícímu řešení problémů a případnému hledání pomoci.

Práce s dětmi probíhá nejčastěji formou zážitkových her s následnou diskusí, děti se tedy samy aktivně zapojují a program spoluvytvářejí. V každé ze tříd 4.-8. ročníků se takto během školního roku uskuteční dvě, obvykle čtyřhodinová preventivní setkání.

Rodičům žáků představí lektoři program osobně na třídních schůzkách. Otázkám rodičů, které souvisejí s problematikou drog a dalšími výchovnými problémy, bude věnovaný dvouhodinový seminář, vedený odborným lektorem PROSPE. Termín semináře bude upřesněn v průběhu školního roku.

Program vznikl z iniciativy Městské části Praha 14, která jej také finančně podporuje.

Markus Radek

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví