Základní škola, Praha 9 - Hloubětín

Hloubětínská 700

Zápis o činnosti školské rady

Ve školním roce 2010 - 2011 byly zrealizovány doplňkové volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků NA MÍSTO ODSTOUPENÉHO PŘEDSEDY PANA Michala Pospíšila. Ze tří přihlášených kandidátů – z řad rodičů, jmenovitě paní Gabriela Vítková, paní Michaela Čapková a pan Bc. Petr Vykysalý, byl nakonec zvolen většinou hlasů pan Vykysalý. Vlastní volby se uskutečnily dne 3. 11. 2010 při třídních schůzkách rodičů školy. Pan Vykysalý byl zvolen předsedou školské rady dne 1. 12. 2010.

Dlouhodobý program primární prevence

Druhým školním rokem na naší škole probíhá pětiletý program primární prevence realizovaný o.s. PROSPE, který byl zahájen na základě zakázky Úřadu MČ Prahy 14. Program si klade za cíl snížit rizika vzniku sociálně patologických jevů u žáků základních škol. K těmto negativním jevům patří například závislosti na alkoholových i nealkoholových drogách, nezdravý životní styl, školní šikana či projevy rasismu a xenofobie.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví